Σωματεία Εργαζομένων στα ΕΑΣ: Τα πάντα σε σχέση με τα ΕΑΣ είναι σε εκκρεμότητα και αβεβαιότητα

Σωματεία Εργαζομένων στα ΕΑΣ: Τα πάντα σε σχέση με τα ΕΑΣ είναι σε εκκρεμότητα και αβεβαιότητα

Η διοίκηση δεν δεσμεύεται για το πότε θα καταβληθούν στους εργαζόμενους τα οφειλόμενα αλλά και τα όσα, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, προβλέπονται προκειμένου να έχουμε κάποιες ημέρες καλοκαιρινών διακοπών με τις οικογένειεσμας.

Σε συνάντηση των Σωματείων των εργαζομένων στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα με
το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, την Πέμπτη 19.07.2018, λάβαμε τη…
διαβεβαίωση…… ότι τα πάντα σε σχέση με τα Ε.Α.Σ. είναι ςε εκκρεμότητα και
αβεβαιότητα. Δηλαδή:
 Δεν υπάρχει πλάνο εκ μέρους τησ διοίκησης για εισροή χρημάτων προκειμένου να
ςταματήςει η οικονομική αςφυξία τησ εταιρίασ.
 Δεν υπάρχει ςχεδιαςμόσ από διοίκηςη και κυβέρνηςη για το εάν και πωσ θα
πορευθούν τα Ε.Α.Σ. ςτο μέλλον.
 Η διοίκηςη δεν δεςμεύεται για το πότε θα καταβληθούν ςτουσ εργαζόμενουσ τα
οφειλόμενα αλλά και τα όςα, ςύμφωνα με την εργατική νομοθεςία, προβλέπονται
προκειμένου να έχουμε κάποιεσ ημέρεσ καλοκαιρινών διακοπών με τισ οικογένειεσ
μασ.
Απεναντίασ, μασ γνωςτοποιήθηκε από το Δ. Σύμβουλο τησ εταιρίασ ότι εάν δεν
εξευρεθούν τρόποι ενίςχυςησ τησ εταιρίασ μέςα από την είςπραξη προκαταβολών για
την υλοποίηςη υπογεγραμμένων παραγγελιών με το ΥΠΕΘΑ και την χρηματοδότηςη
τησ ςύμφωνα με τα όςα προβλέπονται από το άρθρο 346 τησ ΣΛΕΕ, η εταιρία θα
κηρυχθεί έκπτωτη.
Κοινή ήταν η διαπίςτωςη εκ μέρουσ των Δ.Σ. των Σωματείων ότι οι απαντήςεισ του
Δ. Συμβούλου ήταν απογοητευτικέσ και ότι για την κατάςταςη φέρουν ευθύνεσ:
 η διοίκηςη που για μια φορά ακόμα φάνηκε απροετοίμαςτη μπροςτά ςτο τςουνάμι
τησ οικονομικήσ δυςπραγίασ και άφηςε να φτάςει «ο κόμποσ ςτο χτένι» για να
προβεί ςε απονενοημένα διαβήματα,
 η κυβέρνηςη και τα αρμόδια υπουργεία ΥΠΟΙΚ (κύριοσ μέτοχοσ) και ΥΠΕΘΑ
(εποπτεύον υπουργείο) που παρά τισ διαβεβαιώςεισ, αφήνουν την εταιρία να
παρακμάζει και να αργοςβήνει, παρά τον ςτρατηγικό τησ ρόλο και χαρακτήρα.
Μετά τα παραπάνω, αποφαςίςαμε ότι οι κινητοποιήςεισ είναι μονόδρομοσ.
 Ση Δευτέρα 23 και την Σρίτη 24 Ιούλη 2018 θα προβούμε ςε αποκλειςμό τησ
Διοίκηςησ, των Διευθύνςεων των εργοςταςίων και τησ Κεντρικήσ.
 Σην Σετάρτη 25 Ιούλη 2018 θα πραγματοποιήςουμε ςυγκεντρώςεισ διαμαρτυρίασ
ςτο ΥΠΟΙΚ και το Μέγαρο Μαξίμου και θα απαιτήςουμε ΑΜΕΣΕΣ λύςεισ και
ςχεδιαςμό για την ανάπτυξή των Ε.Α.Σ.
Ζητάμε από τον δημοςιογραφικό κόςμο να αναδείξουν τα προβλήματα των Ε.Α.Σ. γιατί
η βιωςιμότητα τησ μοναδικήσ αμυντικήσ βιομηχανίασ παραγωγήσ πυρομαχικών και
οπλικών ςυςτημάτων δεν είναι ςυντεχνιακό θέμα, είναι ζήτημα άκρωσ εθνικό και
απαιτείται πολιτική απόφαςη!

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο