ΠΟΜΕΝΣ: Οι ειδικές άδειες μετ’ αποδοχών να ισχύουν και στους Στρατιωτικούς των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων των Ε.Δ.

ΠΟΜΕΝΣ: Οι ειδικές άδειες μετ’ αποδοχών να ισχύουν και στους Στρατιωτικούς των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων των Ε.Δ.

η επιστολή: Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 1. Σας αναφέρουμε σε συνέχεια σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ.), ότι με σύμφωνα με (β) σχετική, έγινε επέκταση της ειδικής άδειας μετ΄ αποδοχών του άρθρου 105 του ν.2071/1992 σε όλους τους εργαζομένους

η επιστολή:

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Σας αναφέρουμε σε συνέχεια σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ.), ότι με σύμφωνα με (β) σχετική, έγινε επέκταση της ειδικής άδειας μετ΄ αποδοχών του άρθρου 105 του ν.2071/1992 σε όλους τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης (πλην ιατρών) που υπηρετούν στα κάτωθι τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. [(πέραν των τμημάτων και ειδικών μονάδων που ορίζονται στην αριθμ. 2003075/204/0022 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 33/τ.Β΄/1995)]:

α. Επειγόντων Περιστατικών

β. Ακτινοδιαγνωστικό

γ. Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξονικός-Μαγνητικός)

δ. Ακτινοθεραπευτικό

ε. Πυρηνικής Ιατρικής

στ. Αιμοδυναμικό

ζ. Μεταμοσχεύσεων

η. Ειδικών Λοιμώξεων

θ. Ψυχιατρικών τμημάτων, που υποδέχονται τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά

ι. Χημειοθεραπείας, Ογκολογίας

ια. Τραπεζών γάλακτος

ιβ. Προγεννητικού ελέγχου

ιγ. Αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας

ιδ. Αιματολογικό εργαστηριακού τομέα

ιε. Βιοπαθολογικό

ιστ. Σε υπαλλήλους που απασχολούνται με τη διάλυση κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων.

2. Δυστυχώς η παραπάνω ευνοϊκή διάταξη περί της ειδικής άδειας μετ΄ αποδοχών, για λόγους πέρα κάθε λογικής, δεν εφαρμόζεται για το στρατιωτικό προσωπικό των Νοσηλευτικών Μονάδων που υπηρετούν σε παρόμοια τμήματα και ειδικές μονάδες όπως τις ανωτέρω αναφερόμενες.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

3. Αδυνατώντας να κατανοήσουμε τους λόγους της ανωτέρω εξαίρεσης, ζητούμε την αυτονόητη αντιμετώπιση των Ελλήνων Στρατιωτικών ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας και την άμεση ένταξη των αντίστοιχων ειδικοτήτων αυτών στην εν λόγω διάταξη.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο