ΠΟΕΣ για τη συμμετοχή Εκπροσώπων Στρατιωτικών στις Επιτροπές Υγείας και Ασφαλείας

ΠΟΕΣ για τη συμμετοχή Εκπροσώπων Στρατιωτικών στις Επιτροπές Υγείας και Ασφαλείας

τις επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από είκοσι (20) άτομα οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να επιλέγουν με πλειοψηφία εκπρόσωπο τους για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Τη σχετική επιστολή έστειλε η ΠΟΕΣ:

 

ΠΡΟΣ   :    – κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ, Α/ΓΕΕΘΑ                                      Αρ. Πρωτ. 552/2018                         – Συνήγορος του Πολίτη                                                                            Αθήνα, 10 Ιουλ 2018

 

ΚΟΙΝ    :    – κ.κ. Βουλευτές της ΒτΕ

                   – ΠΟΕΣ

                   – Πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη μας

 

ΘΕΜΑ   :    Επιτροπές Υγείας και Ασφαλείας και Συμμετοχή Εκπροσώπων Στρατιωτικών

 

ΣΧΕΤ    :    α.    N.3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)

                   β.    ΣΚ 20-2 «Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων», ο οποίος κυρώθηκε με τη Φ. 073.114/3/244609/Σ.150/10-5-1980 Υ.ΕΘ.Α

 

  1. Το (α) σχετικό έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, για το σκοπό δε αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

 

  1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του αυτού σχετικού, οι διατάξεις του εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή: α) για το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων διατάξεων και β) για το ένστολο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1.

 

  1. Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 4 του ως άνω σχετικού οι εργαζόμενοι:

 

α.  Σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από πενήντα (50) άτομα έχουν δικαίωμα να συνιστούν Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), αποτελούμενη από εκλεγμένους εκπροσώπους τους στην επιχείρηση,

 

β.  Στις επιχειρήσεις που απασχολούν από είκοσι (20) άτομα και πάνω οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να επιλέγουν εκπροσώπους, με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7, ενώ

 

γ.  Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από είκοσι (20) άτομα οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να επιλέγουν με πλειοψηφία εκπρόσωπο τους για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Για τον εκπρόσωπο αυτόν ισχύουν οι ειδικότερες ρυθμίσεις της παραγράφου 5, του άρθρου 5 παρ. 1 και 2, του άρθρου 6 παράγραφος 2 και του άρθρου 7 παράγραφος 9. Ο εκπρόσωπος αυτός επιλέγεται για διάστημα δύο ετών.

 

  1. Σύμφωνα, τέλος, με το άρθρο 15 του (β) σχετικού, σε κάθε Μονάδα υφίσταται Γραφείο Υγιεινής– Ασφάλειας (ΓΥΑ) ή Τμήμα Υγιεινής– Ασφάλειας (ΤΥΑ), χωρίς ωστόσο σε αυτό να συμμετέχει εκλεγμένος εκπρόσωπος των υφιστάμενων Ενώσεων Στρατιωτικών ανά Περιφερειακή Ενότητα.

 

  1. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως εξετέθη, τροποποιηθούν τα υφιστάμενα κανονιστικά κείμενα ώστε να συμπεριληφθούν στα ΓΥΑ και ΤΥΑ των Μονάδων – Υπηρεσιών και εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των Ενώσεων Στρατιωτικών ανά Περιφερειακή Ενότητα.

 

  1. Οι κ.κ. Βουλευτές, προς τους οποίους αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για τις κατά κρίση τους ενέργειες.

 

  1. Ο Συνήγορος του Πολίτη, προς τον οποίο αποστέλλεται ωσαύτως το παρόν, παρακαλείται για την παρέμβασή του προς εναρμόνιση της ισχύουσας νομοθεσίας και για τα Γραφεία Υγιεινής και Ασφάλειας/Τμήματα Υγιεινής και Ασφάλειας των Μονάδων.

 

  1. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο