ΠΟΕΣ για Αποζημίωση Εξεταστικών Επιτροπών

ΠΟΕΣ για Αποζημίωση Εξεταστικών Επιτροπών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του κεφαλαίου Θ΄ του Α΄ μέρους του σχετικού (α) νόμου, για τις αμοιβές από τη συμμετοχή των στρατιωτικών (κατηγορία Α΄) σε συλλογικά όργανα εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Επιστολη της ΠΟΕΣ προς τους συναρμόδιους υπουργούς για την Αποζημίωση Εξεταστικών Επιτροπών.

Η επιστολή:

 

ΠΡΟΣ    :    – ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α., κ. Φώτη Κουβέλη                                            Αρ. πρωτ. 506/2018

– ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ., κ. Γεώργιο Χουλιαράκη                                  Αθήνα, 08 Ιουν 2018

 

ΚΟΙΝ     :    – ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

                   – κ. Α/ΓΕΕΘΑ

                   – Π.Ο.Ε.Σ.

– Πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη μας

 

ΘΕΜΑ   :    Αποζημίωση Εξεταστικών Επιτροπών

 

ΣΧΕΤ     :    α.    Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»)

                   β.    Υπ΄ αριθμ. Φ.840/49/40295/Σ.8628/21.5.2018 ΚΥΑ Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Οικονομικών («Καθορισμός Αποζημίωσης Εξεταστικών Επιτροπών για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Παραγωγικών Σχολών των Ε.Δ., των Διαγωνισμών Μετάταξης ή Απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, Επιλογή ΕΠ.ΟΠ και Λοιπού Στρκού Προσωπικού – Πλην των Οπλιτών που Εκπληρώνουν Στρατεύσιμη Στρκη Θητεία»)

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του κεφαλαίου Θ΄ του Α΄ μέρους του σχετικού (α) νόμου, για τις αμοιβές από τη συμμετοχή των στρατιωτικών (κατηγορία Α΄) σε συλλογικά όργανα εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 όπως κάθε φορά ισχύει.

 

  1. Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 162 του ως άνω νόμου η ισχύς του ανωτέρω μέρους αρχίζει από 1.2017, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 

  1. Tην 21.5.2018 εκδόθηκε η σχετική (β) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, πλην όμως στο άρθρο 7 αυτής ορίζεται ότι η ισχύς της αρχίζει από την 01.01.2018 και όχι από την 1.1.2017, όπως σαφέστατα ο νόμος όριζε, με αποτέλεσμα οι πραγματικώς δικαιούμενοι να μην μπορούν να εισπράξουν τα ποσά που αντιστοιχούν σε έναν έκαστο.

 

  1. Θεωρώντας ότι η ως άνω ημερομηνία επί της κοινής υπουργικής απόφασης (01.01.2018) αναγράφηκε από παραδρομή, καθόσον σε καμία επιμέρους διάταξη του σχετικού (α) νόμου δεν ορίσθηκε διαφορετικά, παρακαλούμε για τη διόρθωσή της από το λανθασμένο (01.01.2018) στο ορθό (1.1.2017) και επανέκδοση της οικείας απόφασης.

 

  1. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο