Δαβάκης: 40 Ερωτήματα για την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική

Δαβάκης: 40 Ερωτήματα για την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική

θέτει ένα σύνολο ερωτημάτων που αφορούν στο εύρος της υλοποίησης των προβλεπόμενων στην ΕΑΒΣ μέτρων

Με μία «εφ’ όλης της ύλης» Ερώτηση προς το νέο υπουργό Εθνικής Άμυνας, με την οποία ζητά ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται για την υλοποίηση της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ), η οποία εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ στις 1 Μαρτίου 2017, επανέρχεται ο βουλευτής Λακωνίας και π. ΥΦΕΘΑ, κ. Θανάσης Π. Δαβάκης.
Με βάση το ότι σε λίγο καιρό συμπληρώνονται 2 έτη από την ημερομηνία έγκρισης της ΕΑΒΣ και λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι ο κ. υπουργός, παρότι νέος στη θέση του, διαθέτει πλούσια και άμεση εμπειρία και πλήρη σχετική ενημέρωση, λόγω της μέχρι πρότινος μακροχρόνιας θητείας του στη θέση του Α/ΓΕΕΘΑ, ο κ. Δαβάκης θέτει ένα σύνολο 40 ερωτημάτων που αφορούν στο εύρος της υλοποίησης των προβλεπόμενων στην ΕΑΒΣ μέτρων, τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως:

Πρώτον, έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των σχετικών με τον προγραμματισμό των αμυντικών προμηθειών θεσμικών κειμένων, όπως το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Προμηθειών Αμυντικού Υλικού;

Δεύτερον, πόσα ερευνητικά προγράμματα έχουν κατατεθεί στο ΥΠΕΘΑ για αξιολόγηση; Πόσα από αυτά χρηματοδοτούνται; Έχει ολοκληρωθεί η σύσταση και λειτουργία των φορέων έρευνας και ανάπτυξης που η ΕΑΒΣ προβλέπει;

Τρίτον, ποια είναι η συμμετοχή των εγχώριων βιομηχανιών στα εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν υπογραφεί μετά την έγκριση της ΕΑΒΣ;

Τέταρτον, ποιες διαδικασίες έχουν θεσπιστεί για την ενημέρωση των εγχώριων εταιρειών σχετικά με τις εξοπλιστικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων; Πόσο συχνά λειτουργούν;

Πέμπτον, ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την επικοινωνιακή προώθηση στο εξωτερικό των δυνατοτήτων της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας; Πόσα ταξίδια εκτός Ελλάδος έχουν πραγματοποιήσει στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων; Ποια είναι τα αποτελέσματά τους;

Έκτον, πόσες συμβάσεις με άλλες χώρες ή ξένες εταιρείες έχουν υπογράψει από το 2015 έως σήμερα οι εταιρείες Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ, Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.; Ποιος είναι ο σχεδιασμός για συμμετοχή της ΕΑΒ στα όποια παράγωγα προγράμματα του nEUROn;

Τέλος, πόσες άδειες εξαγωγής αμυντικού υλικού έχουν εκδοθεί ανά έτος από το 2015 έως σήμερα και ποιο το ύψος των συνολικών ετήσιων εισπράξεων;

Η πλήρης ερώτησ

Την 1η Μαρτίου 2019 θα συμπληρωθούν 2 έτη από την ημερομηνία που το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας ενέκρινε την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ). Είναι, συνεπώς, χρήσιμο να γίνει μία πρώτη αποτίμηση του εύρους της υλοποίησης των μέτρων που προβλέπονται σε αυτήν.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

 1. Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του προβλεπόμενου στο άρθρο 73 του Ν. 3883/2010 Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού; Αν ναι, πότε προτίθεται να το καταθέσει στην Επιτροπή Εξοπλιστικών για έκφραση γνώμης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ιδίου Νόμου;
 2. Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Πληρωμών και Παραλαβών των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (άρθρο 74 του Ν. 3883/2010); Αν ναι, πότε προτίθεται να το καταθέσει στην Επιτροπή Εξοπλιστικών για έκφραση γνώμης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ιδίου Νόμου;
 3. Πόσες προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων έχουν κατατεθεί στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς αξιολόγηση; Τι ποσοστό από αυτά έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται;
 4. Ποιες διαδικασίες έχουν θεσπιστεί για την ενημέρωση των φορέων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σχετικά με τις εξοπλιστικές ανάγκες και τον προγραμματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων; Πόσες φορές έχουν ενεργοποιηθεί αυτές οι διαδικασίες και έχουν συνεδριάσει τα σχετικά όργανα;
 5. Σε ποιο στάδιο ανάπτυξης ή λειτουργίας βρίσκεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης των εκπροσώπων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας που προβλέπεται στην ενότητα 6.1.1 της ΕΑΒΣ;
 6. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή προγραμματίζεται να ληφθούν για την εξειδίκευση της στρατηγικής προμηθειών;
 7. Έχει θεσπιστεί και ακολουθείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων που περιγράφεται στην ενότητα 6.1.3 της ΕΑΒΣ; Αν ναι, με βάση ποιο νομικό πλαίσιο υλοποιείται και με ποια νομική βάση και αιτιολόγηση παρακάμπτονται οι διαδικασίες του Ν. 3978/2011;
 8. Πόσα από τα εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν ενεργοποιηθεί από την 1η Μαρτίου 2017 έως σήμερα αφορούσαν την προστασία ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της Χώρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 346 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
 9. Ποια η συμμετοχή φορέων της ΕΑΤΒΒ στα εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν υπογραφεί μετά την 1η Μαρτίου 2017 και αφορούν την προστασία ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της Χώρας; Να κατατεθεί αναλυτική έκθεση με τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά:
  • Τίτλος προγράμματος και σύντομη περιγραφή.
  • Μέθοδος υλοποίησης.
  • Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης.
  • Ημερομηνία έγκρισης ενεργοποίησης.
  • Είδος και ποσοστό συμμετοχής της εγχώριας βιομηχανίας.
 10. Σε πόσες διεθνείς εκθέσεις έχει συμμετάσχει η Χώρα μας με περίπτερο σχετικό με τις δυνατότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες φορέων της Εγχώριας Αμυντικής Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Βάσης; Ποια τα μετρήσιμα αποτελέσματα αυτών των συμμετοχών;
 11. Πόσα ταξίδια στο εξωτερικό έχουν πραγματοποιήσει στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων; Ποια τα αποτελέσματα αυτών των ταξιδιών;
 12. Πόσες συμβάσεις με χώρες ή εταιρείες του εξωτερικού έχει υπογράψει μεταξύ του 2015 και του 2018 η εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.; Να κατατεθεί αναλυτικός πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε μία από αυτές:
 • Περιγραφή.
 • Ημερομηνία υπογραφής και χώρα ή εταιρεία με την οποία συμβάλλεται.
 • Αναμενόμενα έσοδα για την ΕΑΣ.

13. Να κατατεθεί το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει εκπονηθεί για την ΕΑΣ.

14. Πόσες συμβάσεις με χώρες ή εταιρείες του εξωτερικού έχει υπογράψει μεταξύ του 2015 και του 2018 η εταιρεία Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.; Να κατατεθεί αναλυτικός πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε μία από αυτές:

 • Περιγραφή.
 • Ημερομηνία υπογραφής και χώρα ή εταιρεία με την οποία συμβάλλεται.
 • Αναμενόμενα έσοδα για την ΕΛΒΟ.

15. Πόσες συμβάσεις με χώρες ή εταιρείες του εξωτερικού έχει υπογράψει μεταξύ του 2015 και του 2018 η εταιρεία Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.; Να κατατεθεί αναλυτικός πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε μία από αυτές:

 • Περιγραφή.
 • Ημερομηνία υπογραφής και χώρα ή εταιρεία με την οποία συμβάλλεται.
 • Αναμενόμενα έσοδα για την ΕΑΒ.

16 Έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του Προγράμματος Ανάπτυξης Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας; Εάν ναι, να κατατεθεί.

17 Έχει ολοκληρωθεί η σύσταση του Ενιαίου Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας; Εάν ναι, ποιο το οργανόγραμμά του; Ποιες δραστηριότητες και δράσεις έχει αναλάβει μέχρι σήμερα και ποιες από αυτές έχει ολοκληρώσει; Ποιο το ύψος του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου φορέα;

18. Έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα; Πόσες εγχώριες επιχειρήσεις έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα σε αυτό;

19. Έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση του Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας; Εάν ναι, ποιο το οργανόγραμμά του; Ποιες δραστηριότητες και δράσεις έχει αναλάβει μέχρι σήμερα και ποιες από αυτές έχει ολοκληρώσει; Ποιο το ύψος του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου φορέα;

20 . Πόσες άδειες εξαγωγής για προϊόντα ατομικού ιματισμού, φόρτου και εξάρτυσης μάχης (συμπεριλαμβανομένου ειδικού ιματισμού προστασίας από χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές) έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

21 .Πόσες άδειες εξαγωγής φορητών οπλικών συστημάτων έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών

22. Πόσες άδειες εξαγωγής για συστήματα παθητικής και ενεργητικής προστασίας έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

23. Πόσες άδειες εξαγωγής πυρομαχικών έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

24. Πόσες άδειες εξαγωγής υπηρεσιών αδρανοποίησης πυρομαχικών έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

25. Πόσες άδειες εξαγωγής υπηρεσιών διασύνδεσης – διαλειτουργικότητας οπλικών συστημάτων έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

26. Πόσες άδειες εξαγωγής στρατιωτικών οχημάτων, αμαξωμάτων και ρυμουλκώμενων οχημάτων έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

27. Πόσες άδειες εξαγωγής υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, εκσυγχρονισμού ή αναβάθμισης στρατιωτικών οχημάτων, αμαξωμάτων και ρυμουλκώμενων οχημάτων έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

28. Πόσες άδειες εξαγωγής Κινητών Νοσοκομείων Εκστρατείας, Μαγειρείων, Αρτοποιείων και λοιπών Κινητών Εφαρμογών Εκστρατείας έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

29. Πόσες άδειες εξαγωγής παροχής υπηρεσιών συντήρησης Κινητών Νοσοκομείων Εκστρατείας, Μαγειρείων, Αρτοποιείων και λοιπών Κινητών Εφαρμογών Εκστρατείας έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

30. Πόσες άδειες εξαγωγής πολεμικών πλοίων και λοιπών πλωτών μέσων έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

31. Πόσες άδειες εξαγωγής υπηρεσιών εκσυγχρονισμού πολεμικών πλοίων και λοιπών πλωτών μέσων έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

32. Πόσες άδειες εξαγωγής δομικών μερών αεροσκαφών και λοιπών ανταλλακτικών έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

33. Πόσες άδειες εξαγωγής υπηρεσιών επισκευής ή συντήρησης κινητήρων αεροσκαφών ή επισκευής αεροσκαφών έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

34. Πόσες άδειες εξαγωγής συσσωρευτών πάσης φύσεως και λοιπού ηλεκτρονικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

35. Πόσες άδειες εξαγωγής ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης και ελέγχου, πληροφοριακών συστημάτων, ασφαλών ή και ανθεκτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων για αμυντική χρήση και συναφών συστημάτων εκπαίδευσης και προσομοίωσης, Ηλεκτρονικού Πολέμου και κρυπτογραφικών συστημάτων έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

36. Πόσες άδειες εξαγωγής οπτικών, ηλεκτροοπτικών, οπτοηλεκτρονικών συστημάτων ενίσχυσης φωτός και θερμικής απεικόνισης και παρατήρησης έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

37. Πόσες άδειες εξαγωγής λογισμικού αμυντικού τομέα έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

38. Πόσες άδειες εξαγωγής συστημάτων ατομικής εκπαίδευσης έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

39. Πόσες άδειες εξαγωγής συστημάτων παραγωγής ενέργειας υβριδικής τεχνολογίας έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηματικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών;

40. Ποιος ο σχεδιασμός για συμμετοχή της ΕΑΒ στα όποια παράγωγα προγράμματα του nEUROn;

Ο ερωτών βουλευτής

 Αθανάσιος Π. Δαβάκης

Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο